УСТАВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.   Наименованието на организацията е Баскетболен клуб „Делфин” - Бургас.

Член 2.   Седалището на организацията е в град Бургас, ж. к. „Зорница”, спортна зала „Бойчо Брънзов”.

Член 3.   Баскетболен клуб „Делфин” е учреден за неопределен срок.

II.    СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Член 4.   Баскетболен клуб „Делфин” – Бургас е юридическо лице с нестопанска цел в областта на баскетболния спорт, обединяващ лица, които признават настоящият устав.

Член 5.    /1/ Баскетболният клуб се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Клубът координира дейността си по издигане на равнището на спортното майсторство в областта на баскетболната игра и създава условия за развитието спорта и други форми на възстановяване на населението чрез привличане, насърчаване, творческа активност и самоинициатива на треньори, специалисти и деятели, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

/2/ Баскетболният клуб ще се застъпва и ще отстоява пред обществени и държавни органи, трети лица и организации за бързото и благоприятно решаване на всички въпроси засягащи интересите на членовете на Клуба, треньорите, ръководители и деятели. Баскетболният клуб ще защитава и отстоява човешките и гражданските права от каквито и да са посегателства, ограничения и/или подтисничество.

/3/ Баскетболният клуб ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на целите си.

Член 6.   Баскетболен клуб „Делфин” – Бургас се изгражда на следните принципи:

 1. Равенство, взаимно уважение между членове, треньори, деятели и съдии без оглед на раса, религия и партийна принадлежност.
 2. Право на глас на всеки член в управлението на клуба, както и правото да бъде информиран за дейността му.
 3. Отчетност.
 4. Участие в състезания организирани от Българската Федерация по Баскетбол (БФБ).

III.       ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7.   Баскетболният клуб развива обществено полезна дейност, като:

 1. Подпомага и организира практикуването на баскетболната игра.
 2. Организира и администрира спортни състезания.
 3. Подготвя състезатели за клуба, града и страната.

IV.       ФИНАНСИРАНЕ

Член 8.   Баскетболен клуб „Делфин” набира средства от:

 1. Членски внос;
 2. Трансфери на състезатели;
 3. Приходи от реклама, телевизионни и други права;
 4. Дарения и спонсорство;
 5. Предоставяне на средства от държавата.

V.          ЧЛЕНСТВО

Член 9.   Членуването в баскетболен клуб „Делфин” е доброволно. Членовете на клуба са физически лица, които се обединяват за развитието на баскетболната игра и признават настоящият устав.

Член 10.  Всеки член на клуба има право да участва в управлението на клуба, да бъде информиран за дейността му, да се ползва от имуществото му по реда установен от устава и закона.

Член 11.  /1/ Всеки член на клуба е длъжен да спазва устава му, да участва в неговата дейност, да внася определения от УС членски внос.

/2/ Членовете на клуба не отговарят лично за задълженията на клуба.

/3/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, не се прехвърлят и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

Член 12.   /1/ Приемането на нов член на клуба става въз основа на писмена молба до УС, подписана от лицето, което иска членство.

/2/ Молбата трябва да съдържа:

 • Трите имена, ЕГН и точен адрес;
 • Свободен текст, в който се споменава, че ще се спазва Устава на клуба.

Член 13.    /1/ Управителният съвет може да отложи вземането на решение по молбата за членство, ако последната не отговаря на посочените в чл. 12 изисквания;

/2/ Ако управителният съвет реши, че молбата отговаря на всички изисквания, той я удовлетворява;

/3/ Решенията на управителния съвет по предходната алинея могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Член 14.       Учредителите на клуба се считат за членове с подписването на учредителния протокол.

Член 15.     /1/ Член на клуба не заплатил членския си внос за дадената календарна година до 30 април на същата година, автоматически се отстранява, докато той не уреди посоченото задължение;

/2/ В течение на срока на временно отстраняване члена няма право на глас в заседанията на общото събрание, не може да участва в проявите от вътрешния спортен календар администриран от БФБ.

/3/ С внасяне на членски внос по ал. 1, членът възстановява автоматически всичките си права на редовен член.

/4/ Член на клуба, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членството.

Член 16.      /1/ Членство на клуба се прекратява:

1.      С мотивирана писмена молба, отправена до Управителния съвет;

2.      При отпадане от членство по реда на чл. 15 ал. 4;

3.   С изключване. Управителния съвет може да изключи члена на клуба за системно нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящия устав, както и поради сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, справедливост и спортменство. По същия ред може да бъде изключен член на клуба поради виновно причинени вреди на клуба или на отделни негови членове.

/2/ Членът, чието членство е прекратено, престава да бъде член на клуба. За да бъде отново приет, той трябва да направи нова молба за прием.

VI.       УСТРОЙСТВО

Член 17.      /1/ Баскетболен клуб „Делфин” има следното устройство:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Контролен съвет

Член 18.      Общото събрание е върховен орган на клуба. Общото събрание се състои от членовете на клуба.

Член 19.      /1/ Общото събрание

 1. Изменя и допълва Устава на клуба;
 2. Избира и освобождава Председателя на клуба;
 3. Избира и освобождава останалите членове на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет;
 4. Приема основните насоки и програма за дейността на клуба;
 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на клуба.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължени за другите органи на клуба.

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/4/ Решения на органите на клуба, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред същото по искане на заинтересованите членове на клуба или негов орган отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

/5/ Спорове по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член на клуба или на негов орган, както и от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 20.     /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на клуба. Ако в последния случай Управителния съвет в едно месечен срок не направи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на клуба по писмено искане на членовете или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане и по чия инициатива се свиква. Същата се обнародва в Държавен вестник.

/3/ Редовно отчетно-изборно събрание Общо събрание се провежда задължително веднъж на всеки четири години.

Член 21.      Общото събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината негови членове. При липсата на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Член 22.      /1/ Всеки член на клуба има право на един глас в Общото събрание.

/2/ Упълномощаване не се допуска

Член 23.      /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл.19, ал.1, т.1 и 4 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ Ако при избора на Председател и членове на Управителния съвет и Контролен съвет кандидатите получили необходимото мнозинство са повече от предварително определения брой избрани се считат получателите на най-много гласове.

/4/ Общото събрание взема решения чрез явно гласуване освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.

Член 24.      /1/ Управителният съвет се състои от до 9 /девет/ души и представлява управителния орган на клуба.

/2/ Управителния съвет се състои от:

 1. Председател на клуба;
 2. Секретар на клуба;
 3. Членове;

/3/ Председателя на клуба е председател на УС.

/4/ Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 години.

Член 25.      Управителния съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Разпорежда се с имущество на клуба при спазването на законите и устава.
 3. Определя размера и сроковете за плащане на членския внос.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на клуба.
 5. Определя реда и правилата и организира извършването на дейността на клуба, като носи отговорност за това.
 6. Взема решения за приемане и изключване на членове на клуба.
 7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 8. Изпълнява задълженията предвидени в устава.

Член 26.      БК „Делфин” се представлява от Председателя и Секретаря на клуба заедно и поотделно.

Член 27.      /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на клуба при негово отсъствие от Секретаря. Председателят респективно Секретарят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако такова не бъде свикано в едномесечен срок, то може да се свиква от всеки един от заинтересованите членове на УС.

/2/ УС може да вземе решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината му членове.

/3/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 25, т. 2 и 5, както и решенията по ликвидация – с мнозинство от всички членове.

/4/ УС може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Член 28. Председателят се избира от Общото събрание. Ръководи, задължава, представлява клуба лично, заедно и поотделно със секретаря. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет.

Член 29.  Секретарят може да бъде щатна длъжност. Назначава се от Председателя след решение на Общото събрание. Ръководи, организира, представлява заедно и поотделно с Председателя цялата дейност на Баскетболния клуб. Отчита се за дейността пред Общото събрание и Управителния съвет.

Член 30.      /1/ Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

 1. Важни съображения, свързани с дейността, наложат това.
 2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в УС или систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, извършва закононарушения или други дейности, с които може да увреди доброто име на клуба.

/2/ Всеки член на УС може да го напусне с писмено заявление до УС, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

Член 31. /1/ Контролния съвет е в състав от трима члена. Избира се от Общото събрание. Членовете на контролния съвет се избират за срок от четири години.

/2/ Контролният съвет избира от своите членове Председател, който представлява съвета и участва със съвещателен глас на заседанията на Управителния съвет.

Член 32.      /1/ Контролният съвет контролира:

 1. Спазването на устава.
 2. Изпълнението решенията на Общото събрание и УС.
 3. Правилното водене на деловата и архивната работа.

/2/ Контролният съвет има право да извършва проверка и да иска писмени и устни обяснения от длъжностите лица.

/3/ Контролния съвет се отчита пред Общото събрание.

/4/ Член на Контролния съвет може да бъде освободен предсрочно при наличието на обстоятелства и по реда установен в чл. 30 от настоящия устав.

Член 33. /1/ Баскетболния клуб е задължен да води книги за протоколите на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието.

/2/ Баскетболния клуб изготвя доклад за дейността веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности на клуба и изразходваните за тях средства.
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
 3. Финансов отчет

Член 34.      Баскетболния клуб като юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза може безвъзмездно да разходва имуществото, да осъществява дейността насочена за постигане на посочените цели.

Член 35.    Безвъзмездното разходване на имущество се извършва при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 36.      Баскетболния клуб може да сключва сделки с лица по чл. 19 ал. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения освен, ако сделките са в очевидна полза на БК или са сключени при общи публично обявени условия.

Член 37.      /1/ Баскетболния клуб прекратява дейността си:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. С решение на Окръжния съд по седалището на клуба, когато:
  • Не е учреден по законов ред.
  • Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.

/2/ Решението на съда по т. 2 на предходната алинея се подновява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

Член 38.       /1/ При прекратяване на дейността на клуба се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидация се извършва от УС или от определено от него лице или ликвидатор от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.

/3/ Ликвидацията се извършва при спазване на условията предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 39.      Имуществото след ликвидация се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде представено по посочения ред, то се предава на общината по седалището на клуба.

Член 40.      Баскетболен клуб „Делфин” – Бургас има своя емблема, бланка и печат.

17 май 2007 г.                        ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БК „ДЕЛФИН” - БУРГАС